Regulamin

§1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy www.oscarfashion.pl[dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: OSCAR FASHION, Fiołkowa 3, 51-311 Kiełczówek, NIP: 8942998882, tel. 795-777-771, adres email: [email protected]
 3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
§2. Zamówienia
 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  • poprzez sklep instrukcja dostępna w zakładce jak kupować
  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru (przy czym odcienie koloru mogą się delikatnie lecz nieznacząco różnić między sobą z powodu ciągłości produkcyjnych), jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Klient ma obowiązek odebrania kupionej rzeczy

  Art. 535

  Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

  Umowa sprzedaży jest umową dwustronnie zobowiązującą – obowiązkiem sprzedawcy jest przeniesienie własności rzeczy i jej wydanie, a obowiązkiem kupującego odebranie rzeczy i zapłata ceny. Gdy sprzedawca wypełnił swoje obowiązki z tytułu umowy sprzedaży, ma prawo oczekiwać spełnienia obowiązków przez kupującego. Jeżeli kupujący uchyla się od spełnienia obowiązku, po stronie sprzedawcy rodzi się roszczenie. W pierwszej kolejności może dochodzić wykonania umowy.

6. Kody rabatowe.

UWAGA !!! RABATY NIE ŁĄCZĄ SIE !! Produkt przecenionynie podlegadodatkowym rabatom np minus 10 % dla nowych klientów czy z innym kodem rabatowym.

§3. Płatności
 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
  • PayU (najwygodniejsza i najszybsza metoda)
  • Przelew tradycyjny (towar wysyłany w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym)
  • Pobranie (opcja dostępna dla kuriera DPD dodatkowo płatna)
  • Płatność odroczona PayPo – płatność polegająca na odroczeniu płatności do 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 5. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
§4. Wysyłka towaru
 1.  Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:
  • Przesyłka kurierska, Przesyłka kurierska pobraniowa.
  • Przesyłka paczkomatowa
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 4. Termin dostawy produktu do klienta wynosi do 14 dni, chyba, że w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. Początek terminu dostawy liczony jest od momentu uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego sklepu lub przy wybraniu sposobu płatności za pobraniem – dnia zawarcia umowy na odległość. W przypadku wyboru płatności odroczonej – termin powiadomienia sklepu przez kredytowawcę o zawarciu umowy kredytowej.
§5. Reklamacje
 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności zawartym w protokole zwrotu towaru.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. Szczegóły odnośnie postępowania na stronie zakładka > Reklamacje, zwroty i wymiany.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
§6. Odstąpienie od umowy
 1. Konsument zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni.
 2. Konsument powinien złożyć odstąpienie na formularzu dostępnym poniżej (załącznik nr 1).
 3. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy przez Konsumenta, liczy się od dnia objęcia przez Konsumenta towaru w posiadanie.
 4. Wszystkie dokonane płatności w związku z odstąpienie zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy tylko i wyłącznie na konto bankowe.
 5. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za zwrot poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów w dostarczeniu towaru.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia oraz w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Dotyczy to także towarów na indywidualne zamówienie.
 9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów(przykładowo jeżeli konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską , to Sprzedawca nie musi mu zwrócić różnicy między tymi dwoma przesyłkami).
 10. Sprzedawca nie zwraca kosztów przesyłki zwrotnej.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
 2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
 3. Przesyłkę zwrotna odeślij na adres:

OSCAR FASHION
Fiołkowa 3,
51-311 Kiełczówek

§7. Dyrektywa Omnibus
 1. Historia cen
  Zgodnie z dyrektywą Omnibus sklep wyświetla najniższe ceny produktów z ostatnich 30 dni objętych promocją od 2023 roku.
 2. Weryfikacja opinii
  W sklepie internetowym nie są usuwane negatywne opinie o produktach, a klienci nie są zniechęcani do ich zamieszczania.
§8. Informacje dodatkowe
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 23.09.2016 r.
 2. Regulamin oraz zawieranie umów przez Sprzedawcę jest zgodne z prawem polskim.
 3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, to pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w ich miejsce mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem oscarfashion.pl korzystają z ochrony praw autorskich i należą do Sprzedawcy. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy, która powstanie poprzez użycie jakichkolwiek treści bez zgody Sprzedawcy.
 6. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych w sklepie internetowym oscarfashion.pl fotografii, grafik,banerów, znaków, tekstów itp. pod groźbą sankcji prawnych.
 7. Wszelkie postanowienia regulaminu mają na celu doprecyzowanie ustawowych praw i obowiązków Sprzedawcy i Klientów, a nie ich wyłączenie lub ograniczenie.
 8. Powstałe spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, będą rozstrzygane na drodze postępowania mediacyjnego. Jeżeli nie będzie ono możliwe, spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Sąd Polubowny (wniosek dostępny pod adresem http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej dostępny jest pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument ma możliwość skorzystania także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 9. W przypadku sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą właściwość sądu określona jest zgodnie z siedzibą Sprzedawcy.