§1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy www.oscarfashion.pl[dalej “Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej “Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: OSCAR FASHION, Wojrowicka 37/1, 54-436 Wrocław, NIP: 8941111799, tel. 533-770-002, adres email: [email protected]
 3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
§2. Zamówienia
 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  • poprzez sklep instrukcja dostępna w zakładce jak kupować
  • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu zakładce Kontakt
  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru (przy czym odcienie koloru mogą się delikatnie lecz nieznacząco różnić między sobą z powodu ciągłości produkcyjnych), jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
§3. Płatności
 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
§4. Wysyłka towaru
 1.  Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD.
 2. Klient ma do wyboru cztery metody płatności:
  • PayU (najwygodniejsza i najszybsza metoda)
  • Przelew tradycyjny (towar wysyłany w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym)
  • Pobranie (opcja dostępna dla kuriera DPD dodatkowo płatna)
  • Płatności PayPal to koszt dodatkowo 5% do wartości koszyka
 3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
§5. Reklamacje
 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności zawartym w protokole zwrotu towaru.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. Szczegóły odnośnie postępowania na stronie zakładka > Reklamacje, zwroty i wymiany.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
§6. Odstąpienie od umowy
 1. Konsument zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni.
 2. Konsument powinien złożyć odstąpienie na formularzu dostępnym poniżej (załącznik nr 1).
 3. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy przez Konsumenta, liczy się od dnia objęcia przez Konsumenta towaru w posiadanie.
 4. Wszystkie dokonane płatności w związku z odstąpienie zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy tylko i wyłącznie na konto bankowe.
 5. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za zwrot poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów w dostarczeniu towaru.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia oraz w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Dotyczy to także towarów na indywidualne zamówienie.
 9. Sprzedawca nie zwraca kosztów przesyłki zwrotnej.
§7. Informacje dodatkowe
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 23.09.2016 r.
 2. Regulamin oraz zawieranie umów przez Sprzedawcę jest zgodne z prawem polskim.
 3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, to pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w ich miejsce mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem oscarfashion.pl korzystają z ochrony praw autorskich i należą do Sprzedawcy. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy, która powstanie poprzez użycie jakichkolwiek treści bez zgody Sprzedawcy.
 6. Wszelkie postanowienia regulaminu mają na celu doprecyzowanie ustawowych praw i obowiązków Sprzedawcy i Klientów, a nie ich wyłączenie lub ograniczenie.
 7. Powstałe spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, będą rozstrzygane na drodze postępowania mediacyjnego. Jeżeli nie będzie ono możliwe, spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Sąd Polubowny (wniosek dostępny pod adresem http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej dostępny jest pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument ma możliwość skorzystania także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 8. W przypadku sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą właściwość sądu określona jest zgodnie z siedzibą Sprzedawcy.